วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บทคัดย่อวิจัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญ ศึกษาการใช้กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการจำแนกและเปรียบเทียบของเด็ก นักเรียนชั้นอนุบาล 1/2 และชั้นอนุบาล 2/2โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 และชั้นอนุบาล 2/2ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ชั้นอนุบาล1/2จำนวน 39 ชั้นอนุบาล จำนวน 2/2 คน เพื่อจัดกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 40 นาที
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบทดสอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ ด้านการจำแนกและเปรียบ โดยใช้แบบทดสอบจำนวน 79 ชุด เป็นสื่อหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์1.เสียงตามสาย 2.น้ำแปลงร่าง 3.การจมการลอย 4.ลูกโป่งไฟฟ้าสถิต 5.อากาศต้องการที่อยู่ 6. ถอยห่าง 7. ลูกโป่งฟองสบู่ 8. ร่มมหาสนุก 9. ทิชชู่เปลี่ยนสี 10.ผักกินสี คณะผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ( By Yourself ) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (SPSS/FW) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับพัฒนาการทางสติปัญญาหลังการเล่นเกมการศึกษา โดยการทดสอบสมมุติฐาน การหาค่าเฉลี่ย ( ) การหาค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่าที (t – test) แบบ Dependemt Samples
ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ชั้นอนุบาล 1/2 อายุ 4-5ปี และชั้นอนุบาล 2/2อายุ 5-6ปี ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001

คำขอบคุณจากใจ


ความรู้สึกจากการที่ได้ไปฝึกสอนที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นมากมาย สิ่งต่างๆ ทีผ่านมาได้พูดถึงไปบ้างแล้ว และบางสิ่งบางอย่างนั้นก็ไม่สามารถพูดหรืออธิบายออกมาได้ บางสิ่งบางอย่างนั้นมีเรื่องราว และความประทับใจอยู่ในตัวเองของมันเอง ซึ่งขอเก็บความรู้สึกพวกนี้ไว้เป็นความทรงจำที่ดีๆ ดีกว่า แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะพูด และสามารถอธิบายได้นั้นก็คือคำขอบคุณ ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตในช่วงของการได้เป็นคุณครูฝึกสอน ขอบคุณครูพี่เลี้ยง ขอบคุณพี่เลี้ยง ขอบคุณโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ขอบคุณเด็กๆ ตัวน้อยๆ เจ้าหญิง เจ้าชายทุกๆ คน ถ้าไม่มีพวกหนูครูคงไม่มีประสบการณ์ และความทรงจำที่ดีๆ อย่างนี้ และบุคคลที่ต้องขอขอบคุณมากที่สุดนั้นก็คืออาจารย์จ๊ะจ๋า....ขอบคุณจริงๆ นะค่ะ่ ที่คอยช่วยเหลือและให้สิ่งดีๆ กับลูกศิษย์ทุกๆ คน สิ่งที่อาจารย์ให้พวกหนูมาหนูไม่รู้จะตอบแทนยังงัยถึงจะคุ้มค่ากับสิ่งที่อาจารย์ให้ หนูขอตอบแทนด้วยการให้สัญญาว่าถ้าวันหนึ่งหนูได้ไปเป็นครูหนูขอทำหน้าที่ของการเป็นครูให้ดีที่สุด จะเป็นทุกๆ สิ่ง ทุกๆ อย่างของเด็กๆ จะช่วยสร้างประเทศนี้ให้มั่นคงและแข็งแรง ด้วยการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ปฐมวัยให้พวกเค้าเติบโตไปเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นคนที่ดีของสังคม และเป็นประชาชนที่ดีของประเทศชาติ และจะให้ความรักความเมตตากับพวกเค้าเหมือนที่อาจารย์มีให้หนู เมื่อก่อนหนูคิดว่าไม่มีคำใหนที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับคำว่าแม่อีกแล้ว แต่มาถึงวันนี้มีอีกคำที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลยนั้นก็คือคำว่าครู ครูคือผู้ที่มีแต่ให้จริงๆ ขอบพระคุณจริงๆ ค่ะ อาจารย์จ๊ะจ๋า....

กิจกรรมพระยาประเสริฐ

กิจกรรมมุฑิตาจิต ครูนาฏ ครูตุ๊กตา 26 กันยายน 2551

สรุปโครงการ "ปลา"


สรุปดครงการปลา...เด็กได้เล่านิทานที่ได้ช่วยกันแต่งขึ้นเรื่อปลาเจ็ดตัวให้กับเพื่อนห้องต่างๆฟัง ทำให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านดังนี้ผลที่ปรากฏต่อเด็กในพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
พัฒนาการด้านร่างกาย
-พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก หยิบจับ อุปกรณ์ต่างๆได้คล่องแคล่ว
-วาดภาพด้วยสีเทียน
-พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือและตา
-ร่างกายเคลื่อนไหวทุกส่วน
พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ-สังคม
-สนองความต้องการธรรมชาติ ความสนใจ และความพอใจ
-มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือและแบ่งปัน
-มีส่วนร่วมทำกิจกรรม และผ่อนคลายความเครียด
พัฒนาการด้านสติปัญญา
-มีความคิดสร้างสรรค์
-รู้จักค้นคว้าตามแหล่งความรู้
-รู้จักสังเกต และแก้ปัญหา
-พัฒนาทางภาษา โดยการเล่าเรื่อง
-สามารถสรุปและรายงานในการจัดนิทรรศการ
ผลที่ปรากฏต่อผู้ปกครอง
-ผู้ปกครองชื่นชมผลงานของเด็ก
-มีความภาคภูมิใจที่เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ด้วยตัวเองค้นคว้าและหาคำตอบ รู้จักคิดวิเคราะห์ ด้วยตนเอง
-มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีขึ้น
-ชื่นชมกิจกรรมและเห็นว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีสามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้

ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เด็กออกไปทัศนศึกษาดูปลาในสถานที่ต่างๆพาเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่กรมประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในสถานที่ต่างๆรอบโรงเรียน เด็กๆต่างตื่นเต้นและสนุกสนาน

โครงการปลา


การเรียนรู้แบบโครงการ(Project Approach)จากที่นักเรียนได้เปิดเรียนมาเป็นเวลา ๑๑ สัปดาห์ นักเรียนได้เรียนรู้จากหน่วยความรู้ที่คุณครูเป็นผู้กำหนดขึ้น ดังนั้นคุณครูจึงนำวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ(Project Approach) มาช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้นจากเรื่องที่นักเรียนสนใจ โดยนักเรียนเป็นผู้เลือกหัวข้อหรือเรื่องที่ตนเองสนใจ จากประสบการณ์เดิม จากการสำรวจ จากเรื่องความประทับใจ โดยคุณครูเป็นผู้สนับสนุนอำนวยความสะดวกจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ ดังความเชื่อของ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ที่เชื่อว่า “เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อได้เรียนสิ่งที่ตนสนใจ”
จากนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๒ จำนวน ๓๘ คนได้ลงความเห็นและเลือกหัวข้อที่จะเรียนจากคะแนนโหวดที่มากที่สุด โดยใช้ชื่อเรื่องว่า โครงการ ปลา

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2551

หน่วยคนดีมีประโยชน์

อาทิตย์นี้สอนหน่วยคนดีมีประโยชน์ ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างกับเด็กๆ สนุกมากๆเลยกะว่าจะพาเด็กๆไปกราบพระที่วัดเทพลีลาแต่คุรครูประจำชั้นท่านไม่ว่างก็เลยเลื่อนเป็นอาทิตย์หน้า เด็กๆตื่นเต้นกันมากๆที่จะได้ไปทรรศนศึกษากันนอกโรงเรียนสำหรับอาทิตย์หน้าสอนหน่วยแมลง มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆทำเพียบเลย